Управление на ефективността

Оценката на текущото състояние и прогнозирането на бъдещото развитие са основни елементи от управлението на всяка организация. Вече десетилетия наред тези дейности се извършват въз основа на периодични финансови отчети.

Във време, в което нематериалните ресурси все повече изместват материалните като инструмент за създаване на стойност, финансовото анализиране на дейността става все по-недостатъчно за съставянето на адекватна оценка и прогноза. Новата бизнес-реалност предизвика появата и на нова методология за измерване и управление на ефективността на организациите - балансираната система от показатели за ефективност (Balanced Scorecard). Управление на бизнес процесите

В съвременния свят, движен от клиентите, за компаниите би изглеждало естествено да се ориентират около онова, на което клиентите най-много държат. Очевидно е обаче, че клиентите съвсем не се интересуват от дейностите, към които компаниите насочват повечето от своята управленска енергия: годишния бюджет, организационния график, оперативния план за изпълнението или схемата на възнагражденията. Клиентите ги е грижа за едно-единствено нещо: резултатите. От гледна точка на клиентите, една компания съществува, само за да създава стойност за тях, да им осигурява резултати. 

Обща рамка за оценка (CAF)

common-assessment-framework

Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework или CAF) е лесен за използване инструмент за подпомагане на организациите от публичния сектор при използването на методики за управление на качеството с цел повишаване на ефективността на дейностите и услугите. CAF предоставя единна рамка за извършване на самооценка, която е концептуално сходна с повечето модели за тотално управление на качеството (Total Quality Management или TQM) и най-вече с модела на European Foundation for Quality Management (EFQM), но все пак специално адаптирана към спецификите на публичната администрация. 

 

Модел за съвършенство на EFQM

“Съвършените организации достигат и поддържат изключителни нива на ефективност, които задоволяват или надхвърлят очакванията на всички техни заинтересовани страни.”

Европейската фондация за управление на качеството (European Foundation for Quality Management, EFQM) е международно сдружение с идеална цел, което от 1992 г. разработва и развива “Модел за съвършенство EFQM” (EFQM Excellence Model). Моделът е най-популярната организационна рамка за управление в Европа и се е превърнал в основа за определянето на носителите на национални награди за качество в множество държави. 

 

Организационна архитектура

Организационната архитектура (Enterprise Architecture) е всеобхватен изчерпателен модел на организацията, който съдържа подробно описание на нейните стратегически цели, бизнес процеси, данни, информационни системи и поддържаща ги технологична инфраструктура. Всички тези компоненти трябва да бъдат логически и физически взаимосвързани, което е фундаментална характеристика на добре документираната архитектура. Моделирането и анализът на архитектурата са мощни инструменти за постигане на синхрон между бизнес стратегията и ИТ стратегията, за оценка на алтернативи, интегрирано планиране на бъдещото развитие на организацията и цялостно управление на промяната. Организационни архитектури се създават и управляват вече повече от 20 години в най-големите и успешни компании и държавни институции в света. 

Оценяване на служителите

За компетентното оценяване на служителите в една организация познаването на човешката природа е важно условие, но не и достатъчно. Чрез правилното прилагане на подходяща методология за оценяване биха били избегнати както финансови, така и личностни проблеми.

Сред ключовите аспекти, касаещи ефективното реализиране на процесите по оценяване на служителите и съответно успешното управление на човешките ресурси са, от една страна, еднозначно поставените цели на всеки служител, съобразени както със стратегическите цели на организацията, така и с индивидуалните специфики, и от друга страна – ясно дефинираните критерии за оценка на изпълнението и компетенциите.

QPR ProcessGuide Xpress

 QPR ProcessGuide Xpress представлява завършено решение за моделиране и анализ на процеси върху потребителска работна станция – отлична алтернатива на използването на инструменти за бизнес графика при описването на процесна информация. Гъвкавостта, лесната употреба и мощната функционалност за моделиране правят от QPR ProcessGuide Xpress идеален и същевременно достъпен избор за професионалистите в областта на процесите, качеството и съответствието. 

QPR ProcessGuide

 Документирането и осъзнаването на бизнес процесите представлява основополагащата първа стъпка от Вашия проект за тяхното усъвършенстване, а обикновено е и най-голямото предизвикателство. QPR ProcessGuide подпомага идентифицирането на процесите и позволява на служителите да участват в проекта от личните си работни места като предоставят информация, дискутират и постигат консенсус относно реалните практики в организацията. 

QPR ScoreCard

Ориентиран към бизнес потребителя, QPR ScoreCard е лесен за използване и бърз за овладяване софтуерен инструмент. Вертикалният подход на работа с него ускорява внедряването на Вашата система за управление на ефективността, а функционирането в Web среда гарантира, че изпълнението на проекта за стратегическо управление на Вашата организация ще бъде всеобхватно, непосредствено и удобно. 

QPR FactView

QPR FactView предлага на потребителите на QPR ScoreCard по-задълбочен поглед върху оперативните данни в организацията. Продуктът предлага всичко, което бихте очаквали от едно завършено решение за анализ, без ограниченията, цената и сложността на традиционните системи за Business Intelligence. QPR FactView опростява анализа за всеки потребител. Патентовата му технология позволява мигновена обработка на масивни... 

 

Система за оценяване на служителите

 С прилагането на софтуерно решение при процесите на оценяване на изпълнението на служителите се спестяват много ресурси (време, консумативи), значително се улеснява извеждането на справки и изготвянето на анализи, гарантира се прозрачност и оптизимизирано управление на процесите. Софтуерната система за оценяване на изпълнението на служителите, разработена от Имбилити, е базирана на управленската информационна платформа на QPR Software. Едно от най-важните предимства на това решение е възможността за интегриране на балансирана система от показатели за ефективност на организацията, с модел на нейните бизнес процеси и системата за оценяване на изпълнението на служителите.  

 
Вие сте тук