AppraisalС прилагането на софтуерно решение при процесите на оценяване на изпълнението на служителите се спестяват много ресурси (време, консумативи), значително се улеснява извеждането на справки и изготвянето на анализи, гарантира се прозрачност и оптизимизирано управление на процесите.

Софтуерната система за оценяване на изпълнението на служителите, разработена от Имбилити, е базирана на управленската информационна платформа на QPR Software. Едно от най-важните предимства на това решение е възможността за интегриране на системата за оценяване на изпълнението на служителите с балансирана система от показатели за ефективност на организацията и с модел на нейните бизнес процеси.

Свеждането на стратегическите цели на организацията до конкретни цели за изпълнение от даден служител и съответно оценяването на индивидуалното изпълнение на тези цели в интегрирана среда решава един от често срещаните недостатъци в организациите – служителите, а и ръководителите в много случаи нямат цялостен поглед за това как ефективността на конкретни техни дейности оказва влияние на изпълнението на процесите и постигането на стратегическите цели на организацията.

Предлаганото софтуерно решение представлява удобен интегриран инструмент, чрез който се оценява приносът на всеки служител към работата на отдела му, съгласувана с общите цели и в синхрон със стратегията на организацията.

Имбилити оказва консултантска помощ на организации от публичния и частния сектор при внедряването на софтуерни системи за оценяване на служителите.

Примерни екрани от Система за оценяване на служителите


Графичен изглед на oценка на изпълнението Йерархия на организацията в системата за оценка Йерархия на оценката Коментар по изпълнението
Обща оценка – графичен изглед Оценка на компетентността – стойности Работни шаблони за оценка
Вие сте тук Система за оценяване на служителите