QPR ScoreCard

QPR FactView

QPR ProcessGuide

QPR ProcessGuide Xpress

 

Моделиране и анализ на бизнес процеси 

QPR EAXpress представлява завършено решение за моделиране и анализ на процеси върху потребителска работна станция – отлична алтернатива на използването на инструменти за бизнес графика при описването на процесна информация. Гъвкавостта, лесната употреба и мощната функционалност за моделиране правят от QPR EAXpress идеален и същевременно достъпен избор за професионалистите в областта на управлението на процесите и качеството. Продуктът предлага повече мощност и изисква значително по-малко ресурси за поддръжка от стандартните инструменти за документиране, анализ и оптимизиране на бизнес процесите. Не на последно място, QPR EAXpress работи на 22 езика, включително и български.
Моделиране на процеси, а не рисуване на блок схеми
При работата със софтуерни инструменти за бизнес графика като Microsoft Visio, PowerPoint или SmartDraw бързо става очевидно, че те са в състояние да документират единствено най-елементарната процесна информация. В допълнение, тези продукти изискват значителни усилия за поддържането на актуалността на моделите. Инструментите за бизнес графика никога не са били проектирани да предлагат нещо повече от рисуване на красиви кутийки и стрелки, поради което се представят доста слабо при обхващането на широкия спектър данни, свързани с бизнес процесите.
Ваша собствена конвенция за моделиране
Едно от ключовите изисквания към информацията за бизнес процесите е тя да бъде лесно разбираема. QPR EAXpress говори свободно езика на Вашата организация, като позволява на потребителите да адаптират използваната графична конвенция към своите спефицични потребности за моделиране. Ако за описването на нова външна дейност, документ, риск, информационна система и каквото и да било друго е необходим нов тип елемент за моделиране, то е изключително лесно той да бъде добавен към използваната конвенция, заедно с всички негови атрибути за обхващане на спомагателна информация. По този начин диаграмите на процеси ще бъдат много по-ясни и разбираеми, отколкото ако един и същ елемент бъде използван за моделиране на различни типове обекти.
Многократно използване на процесната информация чрез шаблони
Поддръжката на шаблони позволява на потребителите да дефинират и използват многократно различни отделни конвенции за моделиране и библиотеки от елементи за различни цели, като например за моделиране на организационни архитектури (Enterprise Architecture), работни процеси (workflow modeling), Шест сигма (Six Sigma), SCOR и т.н.
Ваши собствени изгледи към картите на процесите
Моделите на бизнес процеси са важен актив за множество участници – от корпоративни архитекти и бизнес анализатори до професионалисти в сферите на управлението на качеството, риска и вътрешния контрол. Всяка група потребители обаче има своите собствени потребности по отношение на вида и степента на детайлизация на информацията, представена в процесната документация. За да удовлетворят тези изисквания, стандартните инструменти за моделиране на процеси обикновено налагат разработването на няколко различни, самостоятелни модела на процесите. QPR EAXpress предлага функционалност за интелигентно управление на представянето на информацията, така че всички заинтересовани страни да използват един и същ модел и по този начин съществено да бъдат облекчени усилията по поддържането и развитието му.
Йерархични изгледи към активите в модела
Въпреки че диаграмите на бизнес процеси са отличен инструмент за ясно представяне на хронологията на процеса, на отговорниците за отделните стъпки, както и на използваните ресурси, те са недостатъчни за получаване на обща представа за активите, участващи в модела като цяло – всички информационни системи, бази данни, екипи, документи, рискове, контролни процедури и т.н. Йерархичните изгледи към активите в модела в QPR EAXpress позволяват по-задълбочен анализ на цялостния модел и значително по-ефективно управление на тези обекти.
Свързване или вграждане на външна информация
QPR EAXpress притежава функционалност за свързване на информацията за процесите с външни информационни източници и приложения. Това дава възможност на потребителите да добавят описания на политики, списъци от задачи, шаблони, отчети, нормативни актове, мултимедийно съдържание и т.н. към моделите на бизнес процеси. Външната информация е достъпна за преглед чрез интерфейса за моделиране или чрез HTML версиите на процесните диаграми. В допълнение, QPR EAXpress може да бъде лесно интегриран с Microsoft Office SharePoint Server за още по-мощно управление на външната документация.
Симулация на бизнес процесите
За да улесни потребителите при идентифицирането на възможностите за оптимизиране на бизнес-процесите, а също така и при избора измежду различните варианти за усъвършенстване, QPR EAXpress предлага възможности за симулиране на описаните процеси в съответствие със стойностите на различни параметри, включително вариации в наличността на ресурсите, времената за обработка, себестойността и т.н. Потребителите могат да дефинират поведението на симулацията чрез приоритизиране на разпределението на ресурсите, правилата за вход и изход, и др. С помощта на табличното и графично представяне на данните от резултатите от симулацията се поставя фокус върху анализа на разнообразни аспекти на процесите като времена за обработка, времена за изчакване, себестойност, разходи за качество или други дефинирани атрибути.
Публикуване на процесна информация
QPR EAXpress дава възможност на потребителите да публикуват моделираната процесна информация в HTML формат и по този начин рязко да разширят аудиторията и възможностите за достъп до разработените описания и свързаната към тях външна информация.
Поддръжка на стандарти
QPR EAXpress поддържа не само своята лесно разширяема конвенция за моделиране, но и широко възприетия стандарт BPMN  (Business Process Modeling Notation – стандартът на The Object Management Group).