QPR ScoreCard

QPR FactView

QPR ProcessGuide

QPR ProcessGuide Xpress

 

 

 

QPR ProcessDesigner – бързо и лесно решение за оптимизиране на дейностите

Документирането и осъзнаването на бизнес процесите представлява основополагащата първа стъпка от Вашия проект за тяхното усъвършенстване, а обикновено е и най-голямото предизвикателство. QPR ProcessDesigner подпомага идентифицирането на процесите и позволява на служителите да участват в проекта от личните си работни места, като предоставят информация, дискутират и постигат консенсус относно реалните практики в организацията. Възможностите за планиране на дейностите и използване на известия по електронна поща допълнително гарантират безпрепятственото и удобно изпълнение на инициативите за моделиране.

Ефективното оптимизиране на бизнес процесите изисква навременното и достъпно разпространение на модели и описания до всички служители като важна част от техните средства за ежедневна работа. QPR ProcessDesigner предоставя тази възможност, като предлага публикуване на моделите на бизнес процеси в интранет среда с различни права на достъп и конфиденциалност.

Като част от стандартната си функционалност QPR ProcessDesigner предлага библиотека от най-често използваните графични елементи за създаване на разбираеми и елегантни описания на бизнес процесите. Във всеки един момент е възможно добавянето на нови елементи според нуждите на организацията. За допълнително улеснение при моделирането на процеси могат да бъдат създавани и многократно използвани шаблони според предпочитаните конвенции за документиране.

Анализът и предсказването на това как новите или променените бизнес процеси ще протичат в определена ситуация са от особена важнoст за успеха на реалното внедряване в организацията. QPR ProcessDesignеr включва възможности за симулация, близки до сценарии от реалния живот дотолкова, колкото потребителят желае. Анализът на процесите включва разнообразни функции за изчисление и представяне на данните в табличен или графичен вид, позволявайки лесно да се осъзнае ефектът от евентуални промени в процесите, да се идентифицират тесните места, да се утвърдят плановете за действие и максимално рационално да се разпределят наличните ресурси.

Чрез интегриране с продукта QPR Metrics, QPR ProcessDesigner предлага обогатяване на моделите на бизнес процесите с информация за тяхната ефективност чрез съответни показатели от системата за управление на ефективността на организацията. Тази възможност позволява непосредствен преглед на ефективността на определени стъпки от процеси или цели процеси, директно преминаване към преглед на детайлизирани данни за дейностите с отклонения от поставените цели, както и стартиране на съвместни инициативи за предприемане на коригиращи действия.

Навсякъде, където е възможно автоматизиране на бизнес процесите, следва съкращаване на времето за изпълнение, повишаване на качеството и, съответно, на степента на удовлетвореност на клиентите. Вградената в QPR Metrics поддръжка на конвенцията за моделиране на бизнес процеси BPMN (Business Process Modeling Notation – дефакто стандарт за описване на дейности) и възможността за експортиране на моделите във формат BPEL (Business Process Execution Language), който се поддържа от повечето системи за автоматизиране на процесите, позволяват графичното документиране на дейностите, последвано от непосредственото им автоматизиране, включително и чрез продукта QPR WorkFlow.

Прилагането на подходяща за потребителя методология за управление на бизнес процесите се улеснява значително при използването на QPR ProcessDesigner. QPR ProcessDesigner се внедрява бързо и може лесно да бъде надграден от индивидуален инструмент до корпоративна информационна система с хиляди потребители и модели, осигуряваща едновременна многозадачна работа за всеки един от тях.

Прочетете още за QPR ProcessDesigner на официалната страница на QPR Software >>