Управление на ефективността (Performance Management)

Оценката на текущото състояние и прогнозирането на бъдещото развитие са основни елементи от управлението на всяка организация. Вече десетилетия наред тези дейности се извършват въз основа на периодични финансови отчети.

Във време, в което нематериалните ресурси все повече изместват материалните като инструмент за създаване на стойност, финансовото анализиране на дейността става все по-недостатъчно за съставянето на адекватна оценка и прогноза. Новата бизнес-реалност предизвика появата и на нова методология за измерване и управление на ефективността на организациите - балансираната система от показатели за ефективност (Balanced Scorecard).

Консултантите на Имбилити са готови да Ви разяснят ползите от внедряването на методологията във Вашата организация така, че тя да бъде по-добре управлявана и по-конкурентноспособна в днешно време.

Прочетете повече за нашите услуги по управление на ефективността >>


 

Управление на бизнес процесите (Business Process Management)

В съвременния свят, движен от клиентите, за компаниите би изглеждало естествено да се ориентират около онова, на което клиентите най-много държат. Очевидно е обаче, че клиентите съвсем не се интересуват от дейностите, към които компаниите насочват повечето от своята управленска енергия: годишния бюджет, организационния график, оперативния план за изпълнението или схемата на възнагражденията. Клиентите ги е грижа за едно-единствено нещо: резултатите. От гледна точка на клиентите, една компания съществува, само за да създава стойност за тях, да им осигурява резултати.

Въпреки това, в твърде много компании реалното създаване и доставяне на стойност за клиента не е отговорност на някой конкретен служител. Липсват хора, които са съсредоточени върху изпълнението на поръчките на клиентите и са отговорни открай докрай за него; върху придвижването на нови продукти от концепция до реализация; или върху разрешаване проблемите на клиентите. Вместо това, работата, която създава резултати за клиентите, е разделена на малки парчета и разпръсната сред множество отдели и звена. В тези компании работниците, мениджърите и отделите се съсредоточават върху всяка от стъпките, които водят към създаване на резултати за клиентите, обаче никой не се съсредоточава върху всичките стъпки накуп като едно цяло.

Ако тези констатации Ви звучат познато и ако смятате, че зрелостта на Вашата организация трябва да бъде по-висока, не се колебайте да се свържете с нас.

Прочетете повече за нашите услуги по управление на бизнес процесите >>


 

Управление на качеството чрез общата рамка за оценка (CAF)

Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework или CAF) е лесен за използване инструмент за подпомагане на организациите от публичния сектор при използването на методики за управление на качеството с цел повишаване на ефективността на дейностите и услугите. CAF предоставя единна рамка за извършване на самооценка, която е концептуално сходна с повечето модели за тотално управление на качеството (Total Quality Management или TQM) и най-вече с модела на European Foundation for Quality Management (EFQM), но все пак специално адаптирана към спецификите на публичната администрация.

Общата рамка за оценка е разработена с четири основни цели:

1. Да въведе принципите на TQM при управлението на организациите от публичния сектор и да им съдейства, чрез осъзнаването на ролята на самооценяването, да преминат от настоящите практики от типа "Планиране-Внедряване" (Plan-Do) към цялостен цикъл от типа "Планиране-Внедряване-Измерване-Анализ" (Plan-Do-Check-Act);
2. Да улесни процеса на самооценяване в публичната администрация, така че той да доведе до адекватни дейности по диагностициране и усъвършенстване;
3. Да служи като свързващо звено между различните модели, използвани при управлението на качеството;
4. Да стимулира процеса по обмен на знания и практики, и съвместното укрепване на капацитета на организациите от публичния сектор.

Опитът от работата на консултантите на Имбилити с организации от публичния сектор ни дава увереността да Ви предложим ефективен и практически ориентиран подход по внедряване на CAF във Вашата организация.

Прочетете повече за нашите услуги по внедряване на общата рамка за оценка в организациите от публичния сектор >>


“Съвършените организации достигат и поддържат изключителни нива на ефективност, които задоволяват или надхвърлят очакванията на всички техни заинтересовани страни.”

Европейската фондация за управление на качеството (European Foundation for Quality Management, EFQM) е международно сдружение с идеална цел, което от 1992 г. разработва и развива “Модел за съвършенство EFQM” (EFQM Excellence Model). Моделът е най-популярната организационна рамка за управление в Европа и се е превърнал в основа за определянето на носителите на национални награди за качество в множество държави.

Моделът EFQM има три ключови аспекта: фундаменталните принципи на съвършенството, рамка на модела за съвършество, yправленската логика RADAR.

Прочетете повече за нашите услуги по внедряване на модел за съвършенството на EFQM >>


Оценяване на служителите

За компетентното оценяване на служителите в една организация познаването на човешката природа е важно условие, но не и достатъчно. Чрез правилното прилагане на подходяща методология за оценяване биха били избегнати както финансови, така и личностни проблеми.

Как да се организират процесите по оценяването на служителите при оптимално съотношение между разходи на ресурси и време? Коя е подходящата методология за съответната организация съобразно конкретните задачи, които трябва да бъдат решени чрез оценяването?

Имбилити оказва консултантска помощ на организации от публичния и частния сектор при избора на подходяща методология за оценяване на служителите и при нейното въвеждане в практиката чрез оптимизирани процеси.

Прочетете повече за нашите услуги за оценяване на служители >>


Организационна архитектура (Enterprise Architecture)

Организационната архитектура (Enterprise Architecture) е всеобхватен изчерпателен модел на организацията, който съдържа подробно описание на нейните стратегически цели, бизнес процеси, данни, информационни системи и поддържаща ги технологична инфраструктура. Всички тези компоненти трябва да бъдат логически и физически взаимосвързани, което е фундаментална характеристика на добре документираната архитектура. Моделирането и анализът на архитектурата са мощни инструменти за постигане на синхрон между бизнес стратегията и ИТ стратегията, за оценка на алтернативи, интегрирано планиране на бъдещото развитие на организацията и цялостно управление на промяната. Организационни архитектури се създават и управляват вече повече от 20 години в най-големите и успешни компании и държавни институции в света.

Уверени сме, че можем да Ви съдействаме за моделиране на организационна архитектура, което да Ви позволи да оптимизирате възвращаемостта на инвестициите в ИТ, да идентифицирате най-критичните рискове за бизнеса и на стратегиите за тяхното смекчаване, да покривате във всеки един момент изискванията на стандарти и регулаторни органи, да оцените финансовия ефект от планирани инициативи и ефективно да управлявате съвкупността от услуги чрез синхронизиране на бизнес процеси и информационни технологии.

Прочетете повече за нашите услуги по моделиране и управление на организационни архитектури >>


QPR ScoreCard

QPR FactView

QPR ProcessGuide

QPR ProcessGuide Xpress

 

Вие сте тук Консултантски услуги