“Съвършените организации достигат и поддържат изключителни нива на ефективност, които задоволяват или надхвърлят очакванията на всички техни заинтересовани страни.”

Европейската фондация за управление на качеството (European Foundation for Quality Management, EFQM) е международно сдружение с идеална цел, което от 1992 г. разработва и развива “Модел за съвършенство EFQM” (EFQM Excellence Model). Моделът е най-популярната организационна рамка за управление в Европа и се е превърнал в основа за определянето на носителите на национални награди за качество в множество държави.

Моделът EFQM има три ключови аспекта:

1)  Фундаменталните принципи на съвършенството

 • Постигане на балансирани резултати
 • Създаване на стойност за клиентите
 • Лидерство на визията, вдъхновението и интегритета
 • Управление чрез процеси
 • Хората – в основата на успеха
 • Стимулиране на креативността и иновациите
 • Изграждане на партньорства
 • Поемане на отговорност за устойчиво бъдеще

2) Рамка на модела за съвършество

Рамката за оценка съгласно модела за съвършенство съдържа 9 критерия и 32 под-критерия. Нивото на съвършество се определя съгласно тях, като независимо от препоръките на EFQM, всяка организация сама решава какви доказателства да представи за изготвянето на оценката.

3) Управленската логика RADAR

Логиката RADAR гласи, че за да бъде успешна, всяка организация трябва да определи търсените резултати (R) като част от работата по стратегията си, да планира и разработи интегриран набор от подходи (A) за постигане на резултатите и да приложи (D) тези подходи по систематичен начин в практиката. На следващ етап е необходимо подходите да бъдат оценени (A) и прецизирани (R) чрез наблюдение и анализ на получените резултати, и за финал, да бъдат идентифицирани, приоритизирани и реализирани подходящи подобрения.

Ползите от търсенето на съвършенство чрез модела на EFQM могат да бъдат групирани в три насоки:

1) Ползи за лидерите на организацията:

 • Подпомагане на изпълнението на стратегията
 • Осъзнаване на основните отговорности на лидера
 • Създаване на нова култура на съвършенството като обичайно състояние

2) Ползи за мениджърите:

 • Осъзнаване на връзката между стратегия и ежедневни действия
 • Ангажиране на служителите с промяната
 • Направляване на усилията за подобрение

3) Ползи за служителите:

 • Механизъм за обратна връзка и постигане на консенсус
 • Осъзнаване на ефекта от собствените действия
 • Възможност за личен принос за напредъка

Ако се чувствате готови да започнете своето изкачване на стълбицата на съвършенство според модела на EFQM, не се колебайте да се свържете с нас. Ще се радваме да Ви помогнем и заедно да изпълним проект, с който да се гордеете.

В допълнение към теоретичните рамки за управление на качеството ние сме в състояние да Ви предложим и подходящи софтуерни инструменти, основани на управленската платформа на QPR Software.

Прочетете повече за автоматизирането на управлението на качеството чрез управленски информационни системи >>

 

QPR ScoreCard

QPR FactView

QPR ProcessGuide

QPR ProcessGuide Xpress

 

Вие сте тук Модел за съвършенство на EFQM