Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework или CAF) е създадена като резултат от съвместната работа на министрите на държавната администрация на страните-членки на ЕС и представлява инструмент за подпомагане на организациите от публичния сектор при възприемането на методики за управление на качеството с цел повишаване на ефективността на дейностите им.

Текущата версия на CAF е финализирана през 2006 г. и поставя акцент върху продължаващата модернизация и иновативността (подчертани чрез критериите за лидерство и стратегия), и постоянно усъвършенстване на процесите (подчертано в критерий 5). Рамката предоставя един сравнително опростен поглед към работата по повишаване на качеството в организацията, фокусирайки се върху нейните служители, гражданите и резултатите. Внедряването на CAF може да постави началото на един продължителен и плодотворен процес по развитие на качеството и рано или късно да доведе до получаването на награди като например „Посветени на съвършенството” („Committed to Excellence”).

Методологията разкрива на организацията кои са нейните силни страни и привлича вниманието към възможностите за подобрения и предизвикателствата, пред които тя се изправя. CAF стимулира активното сътрудничество между ръководители (лидери) и служители по отношение на управлението на качеството и окуражава и двете страни да споделят отговорностите за успехи и неуспехи. По този начин рамката за оценка се превръща в един удобен инструмент за популяризиране на управлението на качеството в цялата организация.

Целевата група на CAF са всички организации от публичния сектор, без значение на техния мащаб. Методологията е подходяща както за всеки, който е поне донякъде запознат с моделите за общо холистично управление на качеството, така и за всички, коите тепърва ще навлизат в тази сфера на добрите практики на мениджмънта. Независимо от холистичния характер на модела, не е лишено от смисъл и стартирането на неговото приложение в едно единствено направление и последващото му постепенно разширяване.

CAF е един ясно очертан инструмент за всички организации, които желаят да получат обща представа за своята ефективност и да направят своите резултати прозрачни и видими както в организацията, така и за цялото общество.

Самооценка от край до край в организацията
CAF предлага една сравнително опростена и лесно разбираема рамка за извършване на самооценка в организацията. Самооценката се основава на критичния преглед на ефективността („какво правим”) и резултатите („какво постигаме”). Крайният ефект от използването на методологията е получаването на обща балансирана картина на силните страни на организацията („кое правим добре”) и на областите, където е възможно подобрение („кое бихме могли да правим и по-добре”).

Ефективната самооценка се основава на диалога в организацията и на общото участие на ръководители и експерти при нейното внедряване. Подходът има за цел да обедини цялата организация при идентифицирането на силните и слабите страни, и да създаде ангажираност към извършването на необходимите подобрения, установени по време на самооценката.

Рамката за оценка анализира умението на работната среда да поддържа устойчивостта на процеса по постоянно усъвършенстване, например чрез употребата на анкети за удовлетворение на клиентите при оптимизирането на административните услуги и развитието на управленския капацитет.

CAF като рамка за самооценка

Самооценяването в организацията се осъществява чрез съвместния анализ на ежедневните рутинни практики от страна на ръководители и служители – с цел да бъдат идентифицирани областите, където е възможно подобрение.

Самооценяването поставя общоприемлива диагноза на текущото състояние на работната среда – нейните силни и слаби страни – точна идентификация на нейните най-важни предизвикателства точно в настоящия момент;
Самооценяването създава общ език за дискутиране на предизвикателствата – общ за всички позиции и роли на служителите в организацията;
Самооценяването дава гледна точка към цялостната работна среда и е единствена основа за изброяване на подобренията по реда на техния приоритет и разгледани в тяхната съвкупност;
Самооценяването позволява сравнителен преглед на всички текущо изпълнявани проекти / оптимизации и на техните взаимодействия, а също така и на тяхната адекватност по отношение на предизвикателствата, които трябва да бъдат преодоляни.

Рамка за цялостно оценяване
Моделът на CAF се състои от набор от критерии и под-критерии, които обхващат фактори („какво правим”) и резултати („какво постигаме”). Критериите по отношение на резултатите са разпределени в четири различни направления – резултати з а служителите,  резултати за гражданите и бизнеса, резултати за обществеността и общи фундаментални резултати за ефективността на дейностите. Основната причина за това разделяне е схващането, че оптимизациите могат да бъдат вдъхновени от най-различни резултати, далеч не единствено финансови.

Вдъхновение от цикъла PDCA
Цикълът PDCA, познат също и като цикъл на Деминг или цикъл на качеството, е класически инструмент за систематична работа по реализирането на подобрения. Той описва възприемането на практики на планиране (Plan), внедряване (Do), измерване (Check) и анализ на дейностите (Act). Когато този систематичен подход се увенчае с успех, новите предпоставки във всеки един случай се извеждат въз основа на текущо натрупания опит – това неминуемо води до по-адекватна стартова позиция, която на свой ред би могла да доведе до по-добри крайни резултати.

Моделът CAF предвижда използването на проста методика за точкуване, която да бъде полезна при анализирато на „състоянието” на определен критерий – например „Ние планирахме своя подход” или „Ние приложихме подхода, който бяхме планирали”. Предназначението на точковата система е да покаже какъв е прогресът, който систематичните усилия по оптимизиране на качеството са постигнали в определена насока. Точките биха могли да подпомогнат идентифицирането на областите, където са възможни подобрения.

Опитът при прилагането на CAF показва, че най-често биват констатирани няколко основни области за потенциално усъвършенстване:

  • Създаването на съгласувани и взаимосвързани мисия, визия, ценности и стратегии;
  • Внедряването на методики за систематично измерване на удовлетворението на служители и клиенти;
  • Моделиране и документиране на основните бизнес-процеси и разработването на адекватна процесна архитектура, ориентирана към устойчивото измерване, оптимизиране и иновации.

 

Консултантите на Имбилити са с отлична теоретична подготовка в областта на Общата рамка за оценка и нейното съвместно използване с други разпространени инструменти като Балансираната система от показатели за ефективност, рамките за управление на бизнес процеси и системите за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008. Преминали сме обучение в официалния ресурсен център на CAF и разполагаме със сертификати, издадени от Европейския институт по публична администрация в (EIPA) в Маастрихт, Холандия. Разполагаме и с практически опит в прилагането на всяка една от методологиите.

Не се колебайте да се свържете с нас, ако желаете да работим заедно за издигането на административния и управленски капацитет на Вашата организация на нивото на зрялост на най-ефективните публични структури в Европейския съюз!

В допълнение към теоретичните рамки за управление на качеството ние сме в състояние да Ви предложим и подходящи софтуерни инструменти, основани на управленската платформа на QPR Software.

Прочетете повече за автоматизирането на управлението на качеството чрез управленски информационни системи >>

 

QPR ScoreCard

QPR FactView

QPR ProcessGuide

QPR ProcessGuide Xpress

 

Вие сте тук Обща рамка за оценка (CAF)