За компетентното оценяване на служителите в една организация познаването на човешката природа е важно условие, но не и достатъчно. Чрез правилното прилагане на подходяща методология за оценяване биха били избегнати както финансови, така и личностни проблеми.

Ето защо, според Хари Ливинсън в класическата му статия „Управление чрез цели. Но чии?", публикувана в Harvard Business Review през 1970 г., за да се мотивират успешно хората, управлението трябва да се фокусира върху въпроса „Как да отговорим както на индивидуалните, така и на организационните изисквания?"

Сред ключовите аспекти, касаещи ефективното реализиране на процесите по оценяване на служителите и съответно успешното управление на човешките ресурси са, от една страна, еднозначно поставените цели на всеки служител, съобразени както със стратегическите цели на организацията, така и с индивидуалните специфики, и от друга страна – ясно дефинираните критерии за оценка на изпълнението и компетенциите.

Процесите по оценяването на служителите в публичния сектор са съобразени с актуалната наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация. В наредбата се изисква чрез оценяването да се установи равнището на професионална квалификация на служителите в държавната администрация и доколко тя съответства на изискванията, установени в длъжностните характеристики и в устройствените правилници. Оценяването, разбира се, не се извършва самоцелно, то трябва да допринесе за ефективното управление на изпълнението на ниво администрация, структурно звено и отделен служител. Редно е то да доведе до справедливо възнаграждаване на служителите според техните способности и приноса им към организацията.

Както в държавния, така и в частния сектор чрез оценяването се цели да се идентифицират нуждите от развитие и подобряване на професионалната компетентност на всеки служител, създават се условия за реализиране на справедливи и прозрачни процедури за професионално и кариерно развитие, подобряват се взаимоотношенията между ръководители и подчинени, както и на работата в екип.

Как да се организират процесите по оценяването на служителите при оптимално съотношение между разходи на ресурси и време? Коя е подходящата методология за съответната организация съобразно конкретните задачи, които се поставят с оценяването?

Имбилити оказва консултантска помощ на организации от публичния и частния сектор при избора на подходяща методология за оценяване на служителите и при нейното въвеждане в практиката чрез оптимизирани процеси.

Вие сте тук Оценяване на служителите