Що е то бизнес процес?

Обикновено под "бизнес процес" разбираме организирана последователност от действия, която има за цел да създаде продукт или услуга, притежаваща определена стойност за крайния клиент.

Управлението на бизнес процесите (Business Process Management или BPM) позволява на Вашата организация да се преобрази и възприеме нова философия на дейностите, която ще поддържа нейната конкурентноспособност в днешната икономика, подчинена на постоянно растящите очаквания на клиента. Блестящата идея, високотехнологичният продукт или перфектният маркетинг вече не са достатъчни, за да поддържат ефективността на организацията във времето. Ориентирането към процесите е управленска практика на стабилността и устойчивостта, която разчупва традиционните граници на отговорността, разделящи дирекциите и отделите в досегашните организации от "функционален" тип. Вместо сляпо да следват инструкции и да работят оковани в рамките на своите длъжностни характеристики, служителите биват стимулирани да осъзнаят мястото си в общите усилия за удовлетворяване на изискванията на клиента, да мислят повече, да споделят повече, да работят по-успешно в екип. Служителите на средно и висше управленско ниво се превръщат в ръководители на процеси и биват натоварени с отговорността да обединят и изравнят целите в организацията, да проектират процесите, да премахнат бариерите между организационните звена, да следят и управляват правилното изпълнение, да предлагат и внедряват нововъведения.

Изолацията, незаинтересоваността и нежеланието за споделяне на информация между служителите с различни отговорности остават в миналото и освобождават пътя за чувствително повишаване на крайния резултат. Промяната се постига чрез подобряване на координацията, популяризиране и стандартизиране на най-добрите практики, елиминиране на дейностите, които не създават стойност за клиента, гарантиране на безгрешната повтаряемост на стъпките, въвеждане на адекватна система за възнаграждение, основана на често и обективно измерване на постиженията.

Управлението на бизнес процесите, подобно на управлението на отношенията с клиентите (CRM), е както организационна стратегия, така и сегмент от софтуерната индустрия. Фокусът се поставя върху моделирането, автоматизирането, управлението и оптимизирането на бизнес процесите с цел подобряване на резултатите на организацията. Разглеждайки и анализирайки завършени от край до край процеси, методологията премахва границите между звена, информационни системи и потребители. Тя се прилага и в, и извън организацията, засягайки не само служители, но и клиенти, партньори и доставчици. Възприемането на BPM незабавно подобрява не само възвращаемостта на инвестициите, но и видимостта, отчетността и предвидимостта на дейностите. Поставено на тази стабилна основа, всичко в организацията се случва по-бързо и по-лесно, с по-малко прахосани време и средства.

Бързото развитие на методологията се основава на все по-разпространеното разбиране, че успехът в днешната „икономика на клиента” се постига чрез ефективността на организацията и най-вече на нейните бизнес процеси. В зависимост от конкретния процес, прилагането на BPM подобрява производителността, видимостта и бързината на промените; съкращава разходите и грешките и/или времето за изпълнение на една бизнес транзакция. При пълното си разгръщане, управлението на бизнес процесите е ключов фактор за повишаване и на финансовите резултати.

Капацитетът на Вашата организация да осигури резултати, които клиентите очакват, до голяма степен зависи от това доколко добре ще проектирате и управлявате Вашите процеси. Консултантите на Имбилити са готови да Ви помогнат да се ориентирате към процесите, да ги усъвършенствате непрекъснато и да наложите нова дисциплина на изпълнението на дейностите, която да гарантира Вашия успех.

Предлагаме на Вашето внимание и изграждането на информационни системи, които да Ви улеснят при проектирането, документирането, популяризирането, изпълнението и измерването на процесите.

Прочетете още за предлаганите от нас софтуерни инструменти за управление на бизнес процесите >>

За допълнителна информация посетете и официалната страница на QPR Software >>

QPR ScoreCard

QPR FactView

QPR ProcessGuide

QPR ProcessGuide Xpress

 

Вие сте тук Управление на бизнес процесите