Управлението на ефективността (Performance Management) представлява инструмент за изпълнение на стратегията на организацията чрез оценка на нейните постижения спрямо предварително набелязани цели и планиране и проследяване на дейностите по постигането на тези цели.

Балансираната система от показатели за ефективност (Balanced Scorecard или BSc) е най-популярната съвременна методология за управление на ефективността. Тя е базирана на проучване на множество съществуващи най-добри практики и е разработена в Харвард в началото на 90-те години на 20-ти век. Оттогава насам се използва с успех от организации от всякакъв размер в публичния и частния сектор, като сред тях са поне половината компании от списъка Fortune 500, а също и многобройни държавни агенции и общински власти в страни от целия свят. Balanced Scorecard е универсална управленска философия, която може да бъде приложена във всяка организация и да се превърне във фундаментална част от нейния живот.

Оценката на дейността на организацията, традиционно формирана въз основа на нейните финансови резултати, е недостатъчно адекватна в днешно време, когато нематериалните активи като имиджът и силата на търговската марка, качеството на продукта, иновациите, квалификацията на човешките ресурси и т.н., са същинските фактори за успех. Балансираната система от показатели за ефективност измерва и прогнозира постиженията на организацията на базата на подбор на количествени индикатори (показатели), групирани в четири основни направления (перспективи), описващи най-важните аспекти на нейната дейност:

1. Финансови резултати
2. Отношения с клиентите
3. Вътрешни процеси
4. Обучение и развитие

Визуалното представяне, анализът и проверката на стратегията на организацията се улесняват посредством разработването на т.нар. "стратегическа карта", която представя предполагаемите причинно-следствени взаимовръзки между поставените цели по различните перспективи на системата от показатели.

Управлението на ефективността се основава на набелязването и приоритизирането на изпълнението на инициативи, проекти и програми, които имат за цел да доближат стойностите на конкретни показатели за ефективност до предварително определени целеви нива. Планирането на това изпълнение се превръща в мощен инструмент за разпределение на ресурсите и бюджетиране в организацията.

Чрез разпределяне на отговорностите за достигане на целевите нива на показателите за ефективност на различни организационни звена и отделни служители се постига по-високо ниво на мотивация и ангажираност на човешките ресурси, особено ако тяхното възнаграждение бъде обвързано с постигнатите резултати.

Повече информация за методологията можете да намерите в следните издания:

"Балансирана система от показатели за ефективност" (Каплан, Нортън) >>

"Стратегически карти" (Каплан, Нортън) >>

 

Екипът от консултанти на Имбилити разполага с необходимите знания и практически опит, за да проектира, разработи и внедри Вашата балансирана система от показатели за ефективност. Ще се радваме да споделите с нас проблемите пред изпълнението на стратегията на Вашата организация и заедно ще потърсим начините за тяхното разрешаване. Ще Ви предоставим инструмент за ориентиране и фокусиране на дейностите на Вашите служители с цел реализирането на Вашите приоритети, визия и мисия.

В допълнение към нашите съвети можем да Ви предложим и изграждането на специализирана управленска информационна система, която да подпомогне работата на всички Ваши служители с балансираната система от показатели за ефективност.

Прочетете повече за предлаганите от нас софтуерни инструменти >>

За още информация посетете и официалната страница на QPR Software >>

QPR ScoreCard

QPR FactView

QPR ProcessGuide

QPR ProcessGuide Xpress

 

Вие сте тук Управление на ефективността