Ползи от управлението на бизнес процесите

Промяна на начина на мислене в организацията
Ориентацията към бизнес процесите е философия на управление, при която се преминава от фокус към дейностите към фокус към резултатите. Преодолява се изолацията между различните организационни звена и дейностите се разглеждат в своята координирана съвкупност при създаването на стойност за крайния клиент.

Нова информационна библиотека
Лесните за разбиране графични описания на бизнес-процесите, обогатени с допълнителни инструкции, бележки и образци на документи, осигуряват изпълнението на дейностите и постигането на резултатите по един и същ начин от различните служители. Постига се по-висока зрялост на стандартизиране и хармонизиране на практиките в различните звена. Избягват се грешките поради недостатъчна информираност и се създава възможност за улеснено обучение на служителите, както и за утвърждаване на общи стандарти за работа.

Подобряване на координацията на работа
Една от най-важните характеристики на моделите на бизнес процеси е, че те описват недвусмислено не само последователността, но и отговорностите, и точките на взаимодействие между различните служители, организационни звена и външни партньори. Всеки участник в процеса е наясно какво се очаква от него, от кого той ще получи заявка за определена дейност и на кого следва да предостави резултата от работата си.

Идентифициране и разпространение на добри практики
Новите възможности за анализ на дейностите, предоставени от графичните описания на бизнес nпроцесите, значително улесняват идентифицирането на съществуващите добри практики. След вземането на управленско решение, тези практики могат да бъдат безпроблемно разпространени и в останалите звена в организацията чрез едно просто редактиране на съответните описания и непосредствено едновременно информиране на всички ангажирани служители.

Повишаване на прозрачността на дейностите
Постигането на по-голяма откритост на дейностите (особено важна в публичния сектор) представлява положително развитие за всяка организация. Подобрената видимост повишава информираността на служителите, дава нови възможности за идеи и иновации и засилва доверието на клиентите и обществеността.

Автоматизиране на управлението на бизнес-процесите
Софтуерният инструмент QPR ProcessGuide е основното средство за управление на бизнес-процесите в организацията. С негова помощ се създават и разпространяват графични модели до всяко едно работно място, дават се възможности за обмен на мнения между служителите, за оценка на ефективността на бизнес процесите с помощта на показатели за ефективност от QPR ScoreCard, за извеждане на разнообразни отчети за използваните ресурси, документи и т.н., за експериментално симулиране на изпълнението на процесите с цел откриване на тесните места, за подкрепа при проектирането и при незабавното въвеждане на оптимизации в бизнес процесите и много други.

Ефективност на инвестициите в информационни технологии

Изборът, покупката, проектирането и внедряването на информационни системи без предварителното документиране и оптимизиране на бизнес процесите е една от най-болезнените и скъпоструващи грешки, която организациите продължават да допускат. Често пъти се налага начинът на работа на служителите да бъде адаптиран към функционалността на току-що внедрената система, вместо тази система да улеснява и подпомага служителите при работата по техния собствен, специфичен и иновативен начин. Това е особено изразено при внедряване на системи от тип ERP, които, при стандартна инсталация, налагат рамки и ограничения на дейностите "по калъп". Предварителното моделиране на бизнес процесите, обаче, не само изяснява конкурентното предимство при организацията на дейностите и представлява основата на бъдещото задание за разработване на информационна система, но и дава възможност за оптимизирането на процесите − задължително условие за ефективност след тяхното автоматизиране.

Вие сте тук Управление на бизнес процесите