Ползи от управлението на ефективността

Обективна оценка на постиженията на организацията
С прилагането на балансираната система от показатели за ефективност се постига адекватен на съвременните реалности баланс между измерването на материалните и нематериални активи, изпреварващите и изоставащите индикатори. Дава се нова възможност за прогнозиране на постиженията в бъдеще време и се извършва непрекъснат цялостен анализ на изпълнението на набелязаната страгегия.

Изясняване и популяризиране на стратегията
Използваната управленска методология е изключително ефективен инструмент за превеждане на стратегията на организацията от общи послания към оперативни понятия. Ясно определените приоритети и стратегически цели, свързани в графична стратегическа карта, са лесни и достъпни за осъзнаване от всеки един служител. Повишава се информираността, а оттам и мотивацията на човешките ресурси.

Изравняване и фокусиране на усилията на служителите
Дефинирането на набор от стратегически цели и ясни отговорности за тяхното изпълнение ориентира работата на служителите към изпълнение на набелязаната от ръководния екип организационна стратегия. Избягва се разпиляването на време и средства, като те се пренасочват към извършването на полезни дейности, които имат желания резултат.

Улеснено възлагане на задачи и отчитане на резултатите
Поставянето на цели и прегледът на резултатите са много по-бързи и непосредствени, когато се правят по отделните показатели за ефективност. Всеки служител бива незабавно информиран за онова, което се очаква от него, и веднага след приключване на отчетния период е в състояние да демонстира постигнатия резултат, който може да бъде широко популяризиран.

Оптимизиране на използването на ресурсите
Формирането на бюджета на организацията, както и подборът и приоритизирането на различните инициативи, проекти и програми се извършват по-адекватно когато те се обвържат с визията и стратегията, описани с помощта на показателите за ефективност. Разпределянето на ресурсите е по-разумно, когато то се прави въз основа на отчетеното ниво на ефективност в организацията и действията, необходими за неговото повишаване.

Автоматизиране на работата с методологията
Внедряването на продукта QPR Metrics значително улеснява работата на организацията с балансираната система от показатели за ефективност. Всички принципи на методологията са залегнали като базисна функционалност на софтуерния инструмент, като в допълнение той предоставя изключително разнообразни възможности за преглед и анализ на информацията, вертикална и хоризонтална връзка между служителите (идеи, коментари, предложения, планове за действие, рискове и т.н.), алармиране според постиженията, интеграция със съществуващи и бъдещи информационни системи, бази данни и много други.

Вие сте тук Управление на ефективността